apple frangipane (640×480)

apple frangipane (640x480)